بوا و كوالا

.

2023-05-30
    چې د سمندر له منځ نه اورونه راوځي